Přihlášení do kurzů

Přihlášení do kurzů

Ke dni ukončení výuky a výcviku v autoškole musíte dosáhnout věk, který je stanovený pro zvolenou skupinu řidičského oprávnění, přičemž od zahájení kurzu do jeho ukončení nesmí uplynout doba delší 18 měsíců.

Nejdříve musíte absolvovat prohlídku u praktického lékaře ke zjištění zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel pro stanovenou skupinu. Formulář pro potvrzení zdravotní prohlídky Vám rádi poskytneme v naší autoškole, případně si jej můžete sami vytisknout: posudek.  V této souvislosti upozorňujeme, že v době podání žádosti o řidičské oprávnění nesmí být doklad o zdravotní způsobilosti žadatele starší 3 měsíců a na razítku praktického lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem), důležité je také uvedení jeho IČ, pokud mu bylo přiděleno.

Samotnou žádost o přijetí do kurzu naleznete zde - žádost (nutno tisknout oboustranně na jeden list). Vyplněné a potvrzené formuláře (žádost a lékařský posudek - pouze v originálech) nám poté donesete nejpozději na zahájení kurzu, lépe však ještě před tímto termínem - viz sekce Aktuálně, a to v případech, kdy máte zájem chodit do standardního kurzu ve skupině.

V případě zájmu o individuální výuku a výcvik můžete přinést tyto formuláře kdykoliv, konkrétní časové podmínky výuky a výcviku budou dohodnuty dle vzájemného konsenzu.

Pokud je Vám méně než 15 let, musí být Žádost o řidičské oprávnění doložena písemným souhlasem Vašeho zákonného zástupce, jehož podpis byl úředně ověřen.

Nezapomeňte si s sebou přinést platný občanský průkaz!